Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti
vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní
podmínky").
1 Definice


1.1 V těchto Obchodních podmínkách.
1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet
prostřednictvím internetové adresy www.dhpetra.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení,
výběr a objednání zboží Uživatelem;
1.1.2 "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku
uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím
E-shopu;
1.1.3 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných
funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním
nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
1.1.4 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
1.1.5 "Provozovatel" znamená paní Petra Hetfleišová, IČO: 04548159, s místem podnikání Nad
Mlýnem 492, Dolní Břežany, 252 41;
1.1.6 "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené
Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
1.1.7 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním
alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a
jejich následným uložením do databáze E-shopu;
1.1.8 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s
ním jinak jedná;
1.1.9 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
1.1.10 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena
Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
1.1.11 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a
je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;


2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy


2.1 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
2.1.1 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny
včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání
zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel
vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny;
takové náklady hradí výlučně Uživatel.
2.1.2 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li
o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení
Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2.2 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
2.2.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy
je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu)
odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
2.2.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Petra Hetfleišová,
Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00.
2.2.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k
odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese
provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží
odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
2.2.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
2.2.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž
předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
2.2.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního
účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné
důvody.
2.2.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené
a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky,
nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do
původního stavu.
2.2.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
2.3 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného
Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.4 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě
stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele
prostřednictvím e-mailové adresy info@dhpetra.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu
nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů
způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.


3 Proces uzavření Smlouvy


3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na
uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením "odeslat
objednávku" v uživatelském rozhraní E-shopu.
3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto
Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením
"odeslat objednávku".
3.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní
smlouva.
3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu
odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit
pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a
případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje
důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou
adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a
Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
Občanského zákoníku se nepoužije.


4 Kupní smlouva


4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu
vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného
Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané
zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a
to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se
považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané
Zboží nemůže dodat.
4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do
doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží
Uživateli.
4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku
se tímto vylučuje.
4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží
Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu
způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby,
je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby
v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní
symbol určený Provozovatelem.
4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem
připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze
vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny
za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do
úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy.
Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na
emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi
Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní
smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího
od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i
poskytnutý dar.
4.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v
uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená
záruka platí pouze pro Spotřebitele.
4.1.17 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u
Provozovatele na adrese jeho sídla. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
4.1.18 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje
Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. přechází
na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
4.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na
Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.


5 Uživatelský účet


5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce
každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do
Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení.
Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo
Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě
ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto
skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové
přístupové údaje.
5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského
zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu
oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu
Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek
odmítnout ve lhůtě 30 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny
Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a
závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dní, o které smluvní strany shodně
konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.


6 Reklamační řád


6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží,
může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit
od Kupní smlouvy.
6.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží
bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu.
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové
Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné
obtíže.
6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že
Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší
kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění
v záruční době.
6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňujeli to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení
Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat
jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u
kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či
místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele
bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se
Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva,
jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady
potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
6.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k
převzetí opraveného Zboží.
6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného
uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při
používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v
dokumentaci ke Zboží.


7 Ochrana osobních údajů


7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel
proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje
ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů
zde: https://www.dhpetra.cz/obchodni-podminky/


8 Užívání E-shopu


8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem
předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
8.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu
nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně
Provozovatele nebo třetí osoby.
8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České
republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím
osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
8.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a
účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.


9 Prohlášení Provozovatele


9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou
spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
9.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě
neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá
povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu
skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou
působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku
Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v
případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském
rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.


10 Elektronická evidence tržeb


10.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.
10.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s
tímto souhlasí.
10.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:
https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky


11 Rozhodné právo


11.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem.


12 Účinnost


12.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. října 2020.


____________________________________________________________________________


Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: Petra Hetfleišová, DiS. , IČ: 04548159, se sídlem Nad Mlýnem 492,
Dolní Břežany, 252 41.


Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Petra Hetfleišová, DiS. , IČ: 04548159, se sídlem Nad Mlýnem
492, Dolní Břežany, 252 41.
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.


1. Text souhlasu
Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen " nařízení GDPR "), které
nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou
poskytnutých správci.


2. Jaké údaje budou zpracovány
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
číslo bankovního účtu,
kód banky


3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
3.1. Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
číslo bankovního účtu,
IP adresa,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou:

Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE,
GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND, Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10,
150 00 Praha; Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
United States, Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha, Instagram, LLC
ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, GOPAY s.r.o.Planá 67370 01
Planá, Česká republika IČ: 26046768, osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např.
poskytovatelé marketingových a reklamních služeb),, aby je tyto osoby užily k následujícím
účelům:
pro obchodní a marketingové účely


3.2. Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, finanční
instituce a pojišťovny, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených
příslušnými právními předpisy., aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
zákaznický servis, uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci


4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce
uchovávat osobní údaje po dobu 5 roků.


5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;


6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké
osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj.
právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm.
a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména
tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
(zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž
tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán
ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním
emailu na adresu info@dhpetra.cz


7. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Dne 03.01.2021 v Praze


Odstoupení od smlouvy vzor 


Prodávající

Petra Hetfleišová, IČ: 04548159, Nad Mlýnem 492, Dolní Břežany, 252 41


Já, níže podepsaný/á _________________________________________________, bytem

_________________________________________________________________, datum narození

________________________,

jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč.

Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte)

DPH.

Zboží j sem převzal(a) dne ________________.

Tímto odstupuj i od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět složenkou / na bankovní účet č. _________________ (nehodící se

škrtněte).

V ___________________________________, dne __________________