Obchodní podmínky

Smluvní podmínky


Tyto smluvní podmínky (dále jen "smluvní podmínky") upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a klientem - příjemcem zdravotních služeb (dále jen "pacient"). Poskytovatel zdravotních služeb je společnost DH Petra - Petra Hetfleišová, IČ: 04548159, se sídlem Nad Mlýnem 492, Dolní Břežany, (dále jen jako "DH Petra - Petra Hetfleišová" či "poskytovatel"). Pacient pro účely těchto smluvních podmínek je každý příjemce zdravotních služeb poskytovatele.

Termínem "léčba" či "péče" či "výkon" či "ošetření" se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem "dentální hygienistka" se rozumí osoba poskytující zdravotní péči jednající za DH Petra - Petra Hetfleišová. Termínem "ordinace" se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně dentální hygienistky a asistentky, případně pomocného zdravotnického personálu.

I. Práva a povinnosti poskytovatele

1.1 DH Petra - Petra Hetfleišová se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru dentální hygieny na úrovni moderních postupů v oboru dentální hygieny, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta, platnými předpisy a provozním řádem poskytovatele. DH Petra - Petra Hetfleišová se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů. DH Petra - Petra Hetfleišová nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými předpisy.

1.2 Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován dentální hygienistkou v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném plánu i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem a s cenou výkonu. V případě existence více možných variant léčby, seznámí dentální hygienistka pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností. Poskytovatel je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu dentální hygienistka/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. Poskytovatel je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby. DH Petra - Petra Hetfleišová si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 • pacient nedodržuje navržený léčebný plán
 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence - bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín případně nezaplatí zálohu za nový termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení dentální hygienistky
 • z provozních či kapacitních důvodů na straně poskytovatele

II. Práva a povinnosti pacienta

2.1 Pacient je povinen:

 • dodržovat navržený léčebný postup,
 • řídit se provozním řádem poskytovatele,
 • pravdivě informovat dentální hygienistku o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech,
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 • dbát o vysoký standard své zubní hygieny,
 • dodržovat tyto smluvní podmínky,
 • dle pokynu poskytovatele úplně a pravdivě vyplnit dotazník zdravotní anamnézy pacienta
 • uvést poskytovateli aktuální kontaktní údaje včetně emailové adresy a tyto údaje v případě jejich změny poskytovateli prokazatelně oznámit.

2.2 Pacient se dále zavazuje dodržovat sjednané termíny jednotlivých výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními návštěvami a plánem výkonů dentální hygienistky.

2.3 Noví i stávající pacienti se k jednotlivým výkonům poskytovatele závazně přihlašují prostřednictvím online objednávkového systému poskytovatele dostupném na webových stránkách poskytovatele www.dhpetra.cz nebo přímo na internetové stránce dhpetra.xdent.cz, elektronicky prostřednictvím emailu na: info@dhpetra.cz, nebo osobně v ordinaci poskytovatele, případně telefonicky na telefonním čísle poskytovatele: +420 792 409 192 (dále jen jako "Přihlášení pacienta").

2.4 Za sjednaný termín výkonu se považuje emailem, ústně, telefonicky poskytovatele potvrzený termín (datum a čas výkonu) zapsaný v systému poskytovatele na základě Přihlášení Pacienta. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny výkonu a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně a sjednat s pacientem náhradní termín výkonu.

2.5 Pacient prohlašuje, že si je vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení sjednaného termínu, tj. nedostavení se pacienta včas k výkonu ve sjednaném termínu (dále jen "absence"), vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace poskytovatele, jejíž kompenzaci je poskytovatel oprávněn nárokovat a vymáhat po pacientovi a pacient je povinen tuto škodu poskytovateli nahradit.

2.6 Pacient a poskytovatel pro případ absence pacienta (dle předchozího čl. 2.5 smluvních podmínek), tímto sjednávají, že za účelem kompenzace škody poskytovatele vzniklé v důsledku absence pacienta má poskytovatel nárok na dále v čl. 2.7 smluvních podmínek stanovený Storno poplatek, který je poskytovatel oprávněn pacientovi vyúčtovat a vymáhat po něm (dále jen jako "Storno poplatek") za každý jednotlivý případ neomluvené absence pacienta. Současně se pacient zavazuje Storno poplatek poskytovateli zaplatit.

2.7 Storno poplatek tvoří 50% (slovy: padesát procent) z násobku minutové sazby ordinace a horní hranice sjednané plánované délky výkonu poskytovatele (ošetření) uvedené v ceníku poskytovatele. Minutová sazba je stanovena ve výši 25,- Kč/min (dvacetpět korun za minutu) pro ordinaci dentální hygienistky. Storno poplatek pro zjednodušení počítáme, jako 50% z ceny ošetření.

2.8 Storno poplatek je splatný v den absence pacienta a v případě, že nebude Storno poplatek pacientem dobrovolně uhrazen v den splatnosti, je poskytovatel oprávněn jej následně pacientovi vyúčtovat, vyzvat jej k dodatečnému zaplacení či případně jej dále po pacientovi všemi zákonnými prostředky vymáhat. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení je zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení poskytovatele.

2.9 Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín výkonu. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin před původním sjednaným termínem výkonu, a to prokazatelným způsobem: osobně v ordinace DH Petra - Petra Hetfleišová, prostřednictvím elektronické pošty na info@dhpetra.cz nebo SMS zprávou na telefonním číslo +420 792409192 .

2.10 V případě řádné a včasné omluvy absence pacienta dle čl. 2.8, poskytovatel nemá nárok na Storno poplatek. Při opakované neomluvené absenci pacienta je poskytovatel oprávněn takového pacienta odmítnout ošetřit, resp. mu neposkytnout další termín výkonu.

2.11 Ustanovení těchto podmínek se pacient zavazuje dodržovat, resp. se na něj v celém rozsahu vztahují bez ohledu na formu jeho Přihlášení pacienta k výkonu poskytovatele (např. oboustranně potvrzeným emailem nebo osobně v ordinaci poskytovatele) a to včetně ustanovení o Storno poplatku a omluvy absence pacienta.

III. Služby DH Petra - Petra Hetfleišová

3.1 Cílem DH Petra - Petra Hetfleišová je kvalita poskytnutého ošetření, jež vede k  dlouhotrvajícímu zdravému úsměvu. Smyslem dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci a upozornění na případné podezření na onemocnění v dutině ústní.

3.2 Výkony v ordinaci DH Petra - Petra Hetfleišová nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za příspěvky, v rámci programů prevence zdravotních pojišťoven, o kterých DH Petra - Petra Hetfleišová pacienty v rámci ošetření informuje a to dle nejaktuálnějších informací, které má k dispozici.

3.3 Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí dentální hygienistka pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých výkonů připraví dentální hygienistka pacientovi písemný léčebný plán i cenový návrh.

3.4 V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Minutová sazba ordinace je uvedena v čl. 2.7 Smluvních podmínkách a v ceníku poskytovatele. Minutová sazba (MS) reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace - zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace. Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.) a výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

3.5 Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta. Platba probíhá hotově, platební kartou, dárkovým poukazem nebo kartou partnera (Benefit Plus, Edenred atd.). V případě externí výroby nosičů či nákupů specifických pomůcek a materiálu může být poskytovatelem vyžádána záloha ve výši 50%. Vztahuje se objednání individuálních folii na bělení zubů a proti skřípání (bruxismu)

IV. Reklamace

4.1 Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele nebo písemnou formou (e-mail, SMS zpráva apod.), který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

V. Závěrečná ujednání

5.1 Tyto smluvní podmínky jsou závazné pro všechny pacienty poskytovatele, kteří učiní Přihlášení pacienta dle čl. 2.2 těchto smluvních podmínek, ode dne účinnosti stanoveného v ust. čl. 5.3 těchto smluvních podmínek.

5.2 Text Smluvních podmínek je pacientovi k dispozici na webu DH Petra - Petra Hetfleišová nebo fyzicky v ordinaci poskytovatele na žádost pacienta.

5.3 Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.1.2022, kdy byly současně zveřejněny na webových stránkách poskytovatele a nahrazují veškeré předchozí smluvní podmínky poskytovatele.